Nạp Phục Kích
Chọn gói nạp

(Dành riêng cho thẻ cào viettel)

Kim Cương x 80
Kim Cương x 260
Kim Cương x 960
Kim Cương x 1280
Kim Cương x 3840
Kim Cương x 7680
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Phục Kích
Download